Công trình hạ tầng kỹ thuật là gì?

Công trình hạ tầng ký thuật là gì là câu hỏi nhiều người đang thắc mắc và tìm hiểu. Chúng tôi sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến công trình kỹ thuật, về nguyên tắc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Công trình hạ tầng kỹ thuật là gì?

Công trình hạ tầng kỹ thuật là các cơ sở hạ tầng dành cho dịch vụ công cộng, ví dụ như giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, rác..

Ở Việt Nam, tên thông dụng là cơ sở hạ tầng hoặc điện, đường, trường, trạm. Các công trình thường do các tập đoàn của chính phủ hoặc của tư nhân, thuộc sở hữu tư nhân hoặc sở hữu công.

Các công trình kỹ thuật bao gồm:

– Hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt

– Hệ thống lọc và phân phối nước sinh hoạt

– Hệ thống xử lý nước thải

– Hệ thống xử lý rác thải

– Hệ thống phân phối khí đốt

– Giao thông công cộng

– Các hệ thống truyền thông, ví dụ như truyền hình cáp và điện thoại

– Hệ thống đường sá, bao gồm cả đường thu phí.

Công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật là gì?
Công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật là gì?

Nguyên tắc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Được quy định tại Nghị định 71/2012/NĐ-CP quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật.

  1. Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được xác định trong quy hoạch; được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm cảnh quan và môi trường.
  2. Tổ chức, cá nhân sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng theo quy định.
  3. Các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống lắp đặt mới có trách nhiệm bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng.
  4. Việc lắp đặt, bố trí các đường dây, cáp và đường ống mới vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng phải có các giải pháp bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống đã có.
  5. Các loại đường dây, cáp và đường ống bố trí, lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải có dấu hiệu nhận biết theo quy định tại Điều 11 của Nghị định này.
  6. Việc quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các quy định về kỹ thuật; bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị và được thực hiện thông qua hợp đồng quy định tại Điều 16, Điều 17 của Nghị định này.
Phải tuân thủ các quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật
Phải tuân thủ các quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Theo quy định hiện hành tại Điều 4 Nghị định 72/2012/NĐ-CP thì tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung được quy định như sau:

  1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động có liên quan đến quy hoạch, thiết kế, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình. Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cho phép áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nước ngoài. Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
  2. Bộ Xây dựng và các Bộ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và ban hành theo thẩm quyền.

Add Comment