Luật xây dựng là gì?

Bất cứ một ngành nghề gì cũng phải có luật pháp can thiệp vào và bắt buộc tất cả công dân phải thực hiện quy định về luật của ngành…