Chất lượng công trình xây dựng là gì?

Chất lượng công trình liên quan trực tiếp đếm an toàn sinh mạng, an toàn cộng đồng, là yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Chất lượng công trình xây dựng là gì?

Chất lượng công trình xây dựng là những yêu cầu  về an toàn, bền vững, kỹ thuật và mỹ thuật của công trình nhưng phải phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, các quy định trong văn bản qui phạm pháp luật có liên quan và hợp đồng kinh tế.

Chất lượng công trình xây dựng không chỉ đảm bảo sự an toàn về mặt kỹ thuật mà còn phải thỏa mãn các yêu cầu về an toàn sử dụng có chứa đựng yếu tố xã hội và kinh tế.

Việc phân công quản lý được các quốc gia luật hóa với nguyên tắc: Những nội dung phù hợp (vì lợi ích của xã hội, lợi ích cộng đồng) do Nhà nước kiểm soát và các nội dung “đảm bảo” do các chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng (chủ đầu tư và các nhà thầu) phải có nghĩa vụ kiểm soát.

Công trình xây dựng cần phải đảm bảo về chất lượng.
Công trình xây dựng cần phải đảm bảo về chất lượng.

Vai trò, vị trí quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  • Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Nhà nước Việt Nam đã có sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước thay đổi buộc bộ máy Nhà nước phải thay đổi phù hợp. Nhà nước Việt Nam tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ quản lý vĩ mô, quản lý theo pháp luật và các cơ chế, chính sách, thực hiện kiểm tra, kiểm soát, đẩy mạnh việc phân quyền và xã hội hóa các dịch vụ công.

Luật Xây dựng 2003 đã đề cập đầy đủ các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng, pháp chế háo quyền, và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình. Luật xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng.

Nội dung đổi mới về chất lượng công trình xây dựng là chính quyền không can thiệp trực tiếp mà gián tiếp qua công cụ pháp luật tác động vào công tác quản lý sản xuất hàng ngay của chủ đầu tư  và các nhà thầu để làm ra sản phẩm xây dựng- một loại sản phẩm có tính đơn chiếc. nhà nước kiểm soát các điều kiện phù hợp vì lợi ích cộng đồng, lợi ích của toàn xã hội.

  • Các cơ quan quản lý nhà nước đóng hai nhiệm vụ:

– Vai cơ quan chuyên môn về xây dựng ( thuộc chức năng quản lý nhà nước) để kiểm soát các yêu cầu phù hợp của các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn.

– Là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết đinh đầu tư đối với các dự án thuộc nguồn vốn nhà nước, đặc biệt đối với các dự án vốn ngân sách nhà nước.

Xã hội hóa công tác quản lý chất lượng công trình

Tư tưởng của Luật Xây dựng 2003 và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, để quản lý được chất lượng công trình phải lấy “phòng ngừa” làm chủ đạo. Muốn phòng ngừa nguy cơ xảy ra công trình xây dựng chất lượng kém, các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2003 tập trung vào quản lý các yếu tố đầu vào quan trọng là: kiểm soát năng lực cá nhân và tổ chức; kiểm soát vật liệu đầu vào;  kiểm soát quá trình làm ra sản phẩm ở các khâu. Trong quá trình đó, hai chủ thể chính là chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ các “luật chơi” này.

  • Điều kiện năng lực

Hoạt động xây dựng là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, việc cấp giấy phép hành nghề để thị trường xây dựng thêm trong sạch, minh bạch là việc nên đưa vào Luật Xây dựng sửa đổi lần này.

Luật Xây dựng lần này có thể tạo được sự đột phá: Năng lực hành nghề của các tổ chức do Nhà nước cấp và năng lực hành nghề của các cá nhân do các Hội nghề nghiệp cấp.

Phải có đủ giấy phép hành nghề mới được phép hoạt động xây dựng
Phải có đủ giấy phép hành nghề mới được phép hoạt động xây dựng.
  • Chế tài trong xử lý các vi phạm về chất lượng công trình

Hoạt động xây dựng là hoạt động dân sự thông qua hợp đồng kinh tế. Những sai phạm gây thiệt hại vật chất phải tìm được nguyên nhân của sai phạm. Chủ thể nào gây ra nguyên nhân đó phải “đền bù thiệt hại do lỗi của mình gây ra”. Trường hợp nhẹ hơn thì xử lý theo vi phạm hành chính và nặng hơn (gây chết người, thông đồng, cố ý làm trái) phải xử lý theo Luật Hình sự. Như vậy, Luật Xây dựng trước hết phải tuân thủ Luật Dân sự tránh “hình sự hóa” sai phạm gây chất lượng công trình kém và phải tôn trọng kết quả kiểm định, giám định.

Chất lượng công trình đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình thi công và sau khi đã hoàn thiện. Công trình chất lượng phải đảm bảo được an toàn và sự bền vững lâu dài.

Add Comment